SÀN GIAO D?CH D? ÁNĐ?i l? Thăng Long, Tây M?, Nam T? Liêm, Hà N?i. Hotline: 0941 559 666. Email: info.vinsmartcity@gmail.com. Th?i gian làm vi?c: 8:00 ? 18:00 Các ngày trong tu?n. NHÀ PHÁT TRI?N D? ÁN VINHOMES SMART CITYM?t b?ng d? án Imperia Smart City có t?ng kích th??c h?n 2,33ha đ??c thành l?p v?i 5 tòa tháp căn h? có chi?u cao t? 38 đ?n 39 t?ng. Các căn h? chung c? Imperia Smart City Hà N?i bàn giao n?i th?t c? b?n bao g?m t?t c? tr?n, t??ng, sàn g? cao c?p, đi?u hòa phòng khách, thi?t b? lau chùi & thi?t b? chi?u sáng. Các thi?t b? bàn giao đc nh?p t? nh?ng hãng n?i th?t b?c nh?t toàn c?u. Đi?m khác l? nh?t c?a nh?ng căn h? Imperia Smart City là n?m c?nh m?t đ??ng l?n 52m2 cùng t?m view thoáng đ?t ra khu công viên r?ng 10,2ha c?a d? án,Imperia Smart City đ??c chia làm 2 phân khu, v?i 5 Block bao g?m 3.922 căn h?, trong l?n m? bán tr??c tiên ch? đ?u t? MIK Group đã cho công b? 2 tòa I4 ? hay còn g?i là Nguy?t qu? & I5 ? Th?o M?c thu?c phân khu TheFloral Garden. Trong th?i gian t?i ch? đ?u t? ti?p đó ra m?t tòa căn h? th? 3 v?i tên th??ng g?i Lake 2. Đây là tòa căn h? n?m sát tr?c đ??ng chính và có t?m view tr?c di?n ra công viên and h? đi?u hòa. https://gitlab.iftm.edu.br/imperiasmarttaymo1 http://www.sophia-escort.com/author/sotaapp/ https://umraniyescort.net/author/sotaapp/ https://gitlab.xiph.org/imperiasmarttaymo1 https://zeus.mat.puc-rio.br/imperiasmarttaymo1 http://www.synthedit.com/qa/index.php?qa=user&qa_1=imperiasmarttaymo1 http://www.autogm.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1897025 http://respuestas.acomprar.info/index.php?qa=user&qa_1=imperiasmarttaymo1 https://git.sicom.gov.co/imperiasmarttaymo http://trangbom.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=62454&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS