KN Paradise h?i t? v?a đ? các lo?i hình thành ph?m b?t đ?ng s?n v??t tr?i t? Bi?t th? bi?n, Bi?t th? golf, Nhà ph? ngh? d??ng, Nhà ph? kinh t?, cho đ?n các Căn h? cao c?p. Trong đó, lo?i hình tòa nhà đ??c thi?t k? theo quá nhi?u sang tr?ng khác bi?t nh? tòa nhà golf, khu nhà ? bi?n, khu làng bi?t th? Nh?t B?n… mang đ?n nh?ng kho?ng không s?ng th??ng l?u x?ng t?m.Các khu nhà ph? th??ng m?i thì nhân t? công su?t l?i đc tri?u t?p phát tri?n, đào b?i s? ti?n l?i, ti?n l?i giao th??ng. T?i KN Paradise, các Khu ph?c h?p căn h? không ch? bán v? ti?n nghi ti?n b?, mà gia ch? s? hài lòng v?i nh?ng h??ng nhìn ?n t??ng nh? tr?c di?n sân golf và thu tr?n kho?ng không sân v??n th??ng uy?n.KN Paradise x?ng danh là n?i an c? l?c nghi?p, n?i thi?t k? nh?ng báo giá tr? s?ng v?ng ch?c, n?i c?ng h??ng b?ng giá tr? đ?u t? chi tiêu & sinh l?i b?n v?ng và v?ng ch?c và kiên c?. https://linktr.ee/knparadise https://www.folkd.com/user/knparadiseland https://knparadiselandcamranh.wordpress.com/2021/10/11/kn-paradise-cam-ranh/ https://replit.com/@knparadise https://en.gravatar.com/paradiselandcamranh https://www.pinterest.com/knparadiseland/ https://500px.com/p/knparadiseland https://bookme.name/knparadisez https://issuu.com/knparadiseland https://www.quora.com/profile/Knparadise


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-13 (水) 14:13:38 (106d)