KN Paradise Cam Ranh & nh?ng phân tích đánh giá m?c tiêu phát tri?n cũng nh? mô hình d? án KN Paradise tính đ?n th?i đi?m n?a đ?u Quý 4/2019. Là m?t d? án quy mô, & cũng là d? án tr?ng đi?m trong năm 2019 t?i Bán đ?o Cam Ranh ? Khánh Hòa. V?i đ?nh h??ng t?o d?ng m?t “Thành ph? Thiên Đ??ng”, Ch? đ?u t? chi tiêu Công ty KN Cam Ranh đã & đang tri?n khai h?t s?c l?c lao đ?ng đ? ki?n t?o nên m?t c?ng đ?ng KN mang tên th??ng hi?u qu?c t? & là bi?u t??ng tiên phong c?a Bán đ?o Cam Ranh. Đ??c xem nh? là đ?u tàu c?a th? tr??ng BĐS bãi dài Cam Ranh, KN Paradise hi?n là d? án có lo?i hình l?n nh?t hi?n nay c?a b?t đ?ng s?n khoanh vùng. V?i t?ng qu? đ?t lên t?i h?n 795 heta cùng hàng ch?c h?ng m?c l?n nh? đ??c thành l?p & tri?n khai trong d? án đ??c ví von nh? thiên đàng này. Cùng v?i h?n 20 các d? án l?n nh? đ??c phân khu rõ ràng, KN Paradise đ??c đánh b?ng giá là d? án T?t và Đáng đ?u t? chi tiêu nh?t trong th?i đi?m n?a cu?i năm 2018 đ?n 2019.

Kn Paradise t? hào r?ng là d? án duy nh?t s? h?u riêng sân Golf Link đc đích thân danh th? làng Golf là Greg Norman thi?t k?, v?i t?ng đ? l?n sân Golf lên đ?n g?n 90 heta duy nh?t phía bên trên bán đ?o xinh đ?p này.

T?ng th? sân golf đ??c chi ph?i b?i nh?ng đ?n cát tr?ng tinh t??m, cùng v? đ?p ngo?n m?c t?i t? các đ??ng kính tr?ng cong u?ng l??n c?a b? bi?n đ?p nh?t bãi dài.

Sân c? Zoysia đc c?t t?a c?n th?n and c?n th?n t?i t?ng chi ti?t d?c theo cung đ??ng kính tr?ng n?i khu, t?o đ? t??ng ph?n chu?n xác gi?a làng cát tr?ng, đ??ng kính tr?ng b? bi?n v?i làn n??c xanh bi?t.

L?i thi?t k? c?a KN Golf Link t?p trung &o nh?ng đ?a hình lên xu?ng v?i đ??ng nét t? nhiên nh?t. Cùng v?i chính là nh?ng thách th?c đ?n t? gia t?c gió t? bi?n th?i vào, khi?n cho vi?c chinh ph?c sân golf này càng tr? nên thú v?, kì di?u v?i nh?ng l? golf ? đ?a đi?m càng t?t.

Đ?n v? cai qu?n sân golf là IMG, phân ph?i m?t quality 5 sao theo tiêu chu?n Qu?c t?.

Cách thành ph? Nha Trang h?n 10 km, Bãi Dài hi?n là vùng bi?n đc đánh báo giá xinh đ?p và còn đôi nét mang s? hoang s? c?a thiên nhiên còn hi?n h?u t?i Khánh Hòa. Là ni?m c?m h?ng c?a bi?t bao nhiêu ngh? s? g?n đây.

M?t b?ng KN Paradise Cam Ranh & nh?ng phân tích đánh giá ti?m năng phát tri?n cũng nh? mô hình d? án KN Paradise tính đ?n th?i đi?m n?a đ?u Quý 4/2019. Là m?t d? án lo?i hình, & cũng đó là d? án tr?ng đi?m trong năm 2019 t?i Bán đ?o Cam Ranh ? Khánh Hòa. V?i đ?nh h??ng t?o d?ng m?t “Thành ph? Thiên Đ??ng”, Ch? chi tiêu Công ty KN Cam Ranh đã và đang tri?n khai h?t s?c l?c đ? ki?n t?o thành m?t c?ng đ?ng KN mang tên th??ng hi?u qu?c t? và là bi?u t??ng tiên phong c?a Bán đ?o Cam Ranh.

Đ??c coi là đ?u tàu c?a th? tr??ng BĐS bãi dài Cam Ranh, KN Paradise hi?n là d? án có mô hình 800HA l?n nh?t hi?n nay c?a b?t đ?ng cây s?n Khu V?c.


Đ??c coi là đ?u tàu c?a th? tr??ng BĐS bãi dài Cam Ranh, KN Paradise hi?n là d? án có mô hình 800HA l?n nh?t hi?n nay c?a b?t đ?ng s?n khoanh vùng.

V?i t?ng qu? đ?t lên t?i h?n 795 heta cùng hàng ch?c h?ng m?c l?n nh? đ??c thành l?p & tri?n khai trong d? án đc ví von nh? thiên đàng này.

Cùng v?i h?n 20 nh?ng d? án l?n nh? đ??c phân khu c? th?, KN Paradise đ??c đánh b?ng giá là d? án T?t & Đáng đ?u t? nh?t trong th?i đi?m n?a cu?i năm 2018 đ?n 2019.

https://sites.google.com/view/knparadiseland/| https://500px.com/p/knparadiseland| https://www.folkd.com/user/knparadiseland| https://gab.com/knparadise| https://www.flickr.com/people/193863592@N03/| https://www.behance.net/knparadise2| https://myspace.com/knparadiseland| https://sketchfab.com/knparadiseland| https://os.mbed.com/users/knparadiseland/| https://www.facebook.com/KNParsolcamranh.nhatrang|


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-12 (火) 20:47:28 (107d)