KN Paradise h?i t? r?t đ?y đ? nh?ng mô hình dòng s?n ph?m b?t đ?ng s?n v??t tr?i t? Bi?t th? bi?n, Bi?t th? golf, Nhà ph? ngh? d??ng, Nhà ph? kinh t?, cho đ?n nh?ng Căn h? cao c?p. Trong đó, lo?i hình tòa nhà đc thi?t k? theo khá nhi?u sang tr?ng khác nhau nh? tòa nhà golf, bi?t th? bi?n, khu làng tòa nhà Nh?t B?n… mang đ?n nh?ng không khí s?ng th??ng l?u x?ng t?m.Các khu nhà ph? buôn bán thì nhân t? công năng l?i đc t?p trung phát tri?n, h??ng đ?n s? ti?n l?i, ti?n l?i giao th??ng. T?i KN Paradise, nh?ng Khu ph?c h?p căn h? không ch? là bán v? ti?n l?i ti?n b?, mà gia ch? s? hài lòng v?i nh?ng h??ng nhìn tuy?t h?o nh? tr?c di?n sân golf và thu tr?n kho?ng không khu v??n th??ng uy?n.KN Paradise đáng đ??c là n?i an c? l?c nghi?p, n?i ki?n thi?t nh?ng giá tr? s?ng v?ng b?n, n?i c?ng h??ng giá tr? chi tiêu & sinh l?i v?ng ch?c. https://glosbe.com/profile/6853573203416059631 https://themepalace.com/users/knparadiseland/ https://peatix.com/user/10044286 https://gitlab.kitware.com/knparadiseland http://www.johnsonclassifieds.com/user/profile/5821928 https://angel.co/u/kn-paradise-1 http://ik1-324-22166.vs.sakura.ne.jp/knparadiseland https://forums.asp.net/members/knparadiseland.aspx https://www.themehorse.com/support-forum/users/castanedamalloy333/ https://csgit01.car-part.com/knparadiseland


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-13 (水) 14:56:34 (106d)