KN Paradise h?i t? không thi?u th?n nh?ng lo?i hình s?n ph?m b?t đ?ng s?n v??t tr?i t? Bi?t th? bi?n, Bi?t th? golf, Nhà ph? ngh? d??ng, Nhà ph? th??ng m?i, cho đ?n các Căn h? cao c?p. Trong s? đó, lo?i hình bi?t th? đc ki?n thi?t theo r?t nhi?u phong thái không gi?ng nhau nh? bi?t th? golf, n?i ? bi?n, khu làng tòa nhà Nh?t B?n… mang đ?n nh?ng không khí s?ng th??ng l?u x?ng t?m.Các khu nhà ph? buôn bán thì nhân t? công năng l?i đ??c tri?u t?p phát tri?n, đào b?i s? ti?n l?i, ti?n l?i giao th??ng. T?i KN Paradise, nh?ng Khu ph?c h?p căn h? không nh?ng cung c?p v? ti?n l?i tân ti?n, mà gia ch? s? hài lòng v?i nh?ng h??ng nhìn ?n t??ng nh? tr?c di?n sân golf & thu tr?n kho?ng không c?nh v??n th??ng uy?n.KN Paradise đáng đ??c là n?i an c? l?c nghi?p, n?i thi?t k? nh?ng giá tr? s?ng v?ng ch?c, n?i c?ng h??ng b?ng giá tr? đ?u t? chi tiêu và sinh l?i b?n v?ng và b?n v?ng. https://profile.hatena.ne.jp/knparadise/ https://www.facebook.com/KNParsolcamranh.nhatrang https://www.behance.net/knparadise2 https://www.blogger.com/u/1/profile/07357520430714691188 https://catchthemes.com/support-forum/users/knparadiseland/ https://gab.com/knparadise https://dribbble.com/knparadiselan https://issuu.com/knparadiseland https://fliphtml5.com/homepage/bhxsd https://sketchfab.com/knparadiseland


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-13 (水) 02:54:17 (106d)