Tranh trúc ch? là ngh? thu?t tranh trúc dân gian truy?n th?ng l?ch s? đc làm t? trúc.Vách ngăn phòng th? tranh trúc ch? nghĩa là tranh trúc ch? s? đ??c l?ng &o vách ngăn nh?m m?c tiêu ti?m năng gi? b?c tranh mà v?n gi? đc ích l?i ngăn phòng. Tranh trúc ch? là ngh? thu?t tranh trúc dân gian truy?n th?ng lâu đ?i l?ch s? đ??c làm t? trúc.Vách ngăn phòng th? tranh trúc ch? nghĩa là tranh trúc ch? s? đ??c l?ng &o vách ngăn nh?m m?c đích m?c đích gi? b?c tranh mà v?n gi? đ??c ch?c năng ngăn phòng. Không gian phong th?y trong nhà đ??c chi?t kh?u s? m?t chính là phòng th?. Phòng th?, phòng khách, phòng ng? là nh?ng công trình ti?t minh. Vách ngăn phòng khách & phòng th? là ph??ng án đ? ngăn nh?ngh nh?ng công trình ti?t minh tránh kh?i xung đ?t công su?t phòng. Hi?n nay thì r?t nhi?u fan s?ng trong căn h? chung c? th??ng khó khăn khi tìm đ?a đi?m th? t? vì nh?ng lo?i tr? v? m?t hi?n tích c?a căn h?. Chuyên gia phong th?y s? t? v?n ch?a s? quy ví m?t vài Đ? ý đ?n khi k?t h?p phòng khách & phòng th? b?ng vách ngăn phòng khách và phòng th? trong không khí chung c?. Khi bài trí kho?ng không th? t?, không gian tâm linh v?i phòng khách m?i cá nhân tránh không gian tâm linh Màu s?c quá n?i tr?i đ?i v?i các đ? n?i th?t trong kho?ng kho?ng không phòng khách. Tránh bài trí kho?ng kho?ng không th? t? b? nh?ng h? th?ng nh? d?m xà c?t c?a nhà khách khi đè lén lên ho?c là các fan cũng c?n chăm chú đ?n cái vi?c bài trí th? nào cho kho?ng không th? t? t?c là ban th? tránh b? các ánh sáng d??ng quan c?a ban công cũng nh? là kh?i h? th?ng phòng khách soi r?i &o ban th? n?u mà phòng khách qua sáng m?i ng??i có rèm ho?c vách ngăn phòng khách, vách ngăn phòng th? đ? làm làm ra làm sao cho phòng th? có kho?ng ánh sáng t??ng x?ng v?a ph?i đ? chi?m h?u th? t? đc l?u khí. http://koyomi.vis.ne.jp/wiki/index.php?dosondragonocean78 https://cults3d.com/fr/utilisateurs/dosondragonocean http://shinmakoku.net/crystal/wiki/index.php?dosondragonocean51


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-28 (木) 00:38:17 (91d)