Vinhomes Dream City là m?t đ?i đô th? ki?u m?u, văn minh, hi?n đ?i v?i h? th?ng nhà hàng, khách s?n, c?a hàng đa d?ng và h?n th? n?a.Nó n?m ? huy?n Văn Giang, t?nh H?ng Yên, thu?c xã Long H?ng và Nghĩa Tr?. Khu đô th? sinh thái Vinhomes Dream City bao g?m 3 lo?i hình: h?n h?p cao t?ng, th?p t?ng và nhà v??n, là s? hòa quy?n hoàn h?o gi?a kh?i ki?n ??trúc hi?n đ?i & không gian sinh thái r?ng m?, h?a h?n s? là n?i an c? lý t??ng cho ng??i dân khu đông c?a Hà N?i và t?nh H?ng Yên. Văn Giang's Dream City Vinhomes có quy mô lên đ?n 4454 ha v?i m?c giá h?p lý, th?a mãn nhu c?u c?a m?i đ?i t??ng khách hàng cũng nh? bi?n ??c m? s? h?u n?i an c? t?i Hà N?i thành hi?n th?c. Khu đô th? này cũng đã hình thành nên m?t đô th? văn minh, hi?n đ?i, đ?ng c?p theo tiêu chu?n Singapore. Là k?t qu? c?a s? thành công c?a Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City, Vinhomes Dream City là s? hòa quy?n c?a bi?t th?, nhà li?n k?, shophouse và căn h? cao c?p đ??c thi?t k? mang tính th?m m? đ??ng đ?i và ki?n ??trúc m?i nh?t. T?p đoàn Vingroup, ch? đ?u t? c?a nh?ng ti?n ích s?ng đ?ng c?p trong khu đô th? đã g?i g?m nh?ng thi?t k? đ?c đáo và ?n t??ng nh?t khu đô th? dành cho nh?ng c? dân t??ng lai c?a đ? ch? h?nh phúc này.Đ?a ch?: Văn Giang, H?ng Yên, Hà N?i, 10000. Hotline: 0679499720 https://vinhomehungyen.land/ https://vinhomehungyen.land/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-12 (金) 14:06:28 (76d)